Archetype 31: what about the tree – wat met de boom

Trees often take part in pictures: as an anchor, frame-reference, image splitter,…

Wherever man settles on earth, signs of resistance against the open space appear. Therefore, they will use the natural environment. A single tree or rock marks a spot in the landscape and becomes the center around which the new space does manifest.

In this way we obtain a new meaning in the relationship space towards human behaviour.

The new beacons provide fresh clues: safe zone, property,…

( Thanks to: Jessie J, Melissa J, Katia R,…)

Bomen spelen vaak een rol in beelden: als ankerpunt, kadrage-referentie, beeldsplitser,…

Waar de mens zich ook nestelt op de aarde verschijnen tekens van weerstand tegen de open-ruimte. Ze gebruiken daarvoor de natuur en omgeving zelf. Een alleenstaande boom of rots markeert een plek in het landschap en wordt zo het middelpunt waarrond de nieuwe ruimte zich manifesteert.

Op die manier krijgen we een nieuwe betekenis vanuit de ruimte in relatie tot de menselijke gedragingen.

De nieuwe bakens geven nieuwe aanwijzingen: veilige zone, eigendom,…