Archetype 28: Blurred images – wazige beelden

Jung: “Underneath a conscious Me, an unconscious Self is hidden, and, in an even deeper layer, the collective unconscious is present in each individual, where the primal experience of humanity resides. These primal experiences often appear in consciousness as images, including dreams or art.”

( Thanks to: Linda C, Hilde P, Veerle S,…)

Jung: “Onder een bewust Ik, zit een onbewust Zelf, en in een nog diepere laag is in elk individu het collectief onbewuste aanwezig waar de oerervaring van de mensheid zetelt. Vaak duiken die oerervaringen in het bewustzijn op als beelden, onder meer in dromen of in kunstwerken.”